Εισαγωγή

Η μέθοδος O_live εμπεριέχει την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Πιο συγκεκριμένα, η ανθρώπινη βιωσιμότητα στοχεύει στη διατήρηση και βελτίωση των ανθρώπων στην κοινωνία μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων, της πρόσβασης σε εργαλεία μάθησης και της γνώσης. 

Από την άλλη, η κοινωνική βιωσιμότητα επικεντρώνεται στη διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής ποιότητας μέσω των αξιών μεταξύ των σχέσεων των ανθρώπων.

Η μέθοδος στηρίζει και ενισχύει  με την ύπαρξή της την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με βασικές ανθρώπινες αξίες όπως είναι η ισότητα, ο σεβασμός και η δημοκρατία στο πλαίσιο του Ολυμπισμού.

Προτεραιότητά της είναι να προτείνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες,

  • εύκολες στην εφαρμογή τους
  • προσαρμοσμένες στον σχολικό χρόνο
  • ελκυστικές για την ομάδα της σχολικής τάξης
  • με βάση την κίνηση
  • προσανατολισμένες στην επίλυση προβλημάτων

Με αυτό τον πρακτικό οδηγό στοχεύουμε στην στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε διάφορα επίπεδα. 

Σε πρώτο επίπεδο, να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν στους μαθητές/τριες ηλικίας 8-10 ετών την αντίληψη ότι οι πράξεις που όλοι μας κάνουμε έχουν αντίκτυπο στους άλλους και στον κόσμο.

Σε δεύτερο επίπεδο, να ενθαρρύνουμε και να εμπνεύσουμε τους μαθητές/τριες ώστε ο δικός τους αντίκτυπος να είναι θετικός.